Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımının Meslek Mensuplarınca Kullanılması Hakkında Mecburi Meslek Kararı

13 Aralık 2013, Sayı : 28850


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE YAZILIMININ MESLEK MENSUPLARINCA KULLANILMASI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

Amaç

MADDE 1 - Bu mecburi meslek kararı; yazılı hizmet sözleşmesi düzenlemeden iş kabul edilmemesi, ücret tarifesine uyulması ve bunun sonucunda ücretsiz veya tarifenin altında iş görülmesinin önüne geçilmesi, sözleşmeden dolayı ücret borcu olan müşteriye bu edimini yerine getirmeden bir başka meslek mensubu tarafından iş yapılmasının engellenmesi, stajyerlerin ve bürolarda bağımlı çalışan meslek mensuplarının işten ayrılması halinde daha önce çalıştığı büronun müşterilerine iki yıl geçmedikçe hizmet vermeme yasağına uyup uymadıklarının izlenmesi ve bu yöndeki aykırı uygulamaları sonlandıracak önlemlerin alınması amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam

MADDE 2 - Bu mecburi meslek kararı, çalışanlar listesine kayıtlı olan tüm meslek mensuplarını kapsar.
Dayanak

MADDE 3 - Bu mecburi meslek kararı, 3568 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kavramlar

MADDE 4 - Bu mecburi meslek kararında geçen;
Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanununu,
Meslek mensubu : Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve
Yeminli Mali Müşavirleri,
Mesleki faaliyet : Kanun hükümleri uyarınca meslek icrasını,
Müşteri : Meslek mensubu ile Kanun kapsamındaki işlerin yürütülmesi için
sözleşme imzalayan gerçek veya tüzelkişiyi,
Oda : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ile Yeminli Mali
Müşavirler Odalarını,
Sözleşme : Meslek mensubu ile müşteri arasında yapılacak mesleki faaliyete
ilişkin yazılı sözleşmeleri,
Sözleşme Dönemi : Sözleşmenin kapsadığı tarih aralığını,
TÜRMOB : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliği’ni,
Yazılım : Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı’nı,
ifade eder.

Yazılımın kullanıma sunulması

MADDE 5 - Odalar, TÜRMOB tarafından hazırlanan yazılımı üyelerinin kullanımına sunmak zorundadır.
Yazılımın içeriği

MADDE 6 - Yazılımın içeriği aşağıda belirtilmiştir:
a - Meslek mensubunun yazılıma gireceği bilgiler diğer meslek mensuplarının erişimine kapalıdır.
b - Odaya bildirilmesi zorunlu sözleşme tipleri yazılımın içine ayrı ayrı eklenebilmektedir.
c - Sözleşmenin taraflarına ilişkin her türlü kimlik bilgisine yer verilebilmektedir.
d - Sözleşmede belirlenen ücret ile tarifede belirlenmiş olan ücretin karşılaştırmasını sağlayacak bir ücret hesaplama tablosuna yer verilmektedir.
e - Sözleşme ücretinin tarifedeki ücretten düşük olması halinde yazılım meslek mensubunu uyaracak özelliğe sahiptir. Bu durumda yazılım meslek mensubuna düşüklük nedenlerini açıklamaya olanak vermektedir.
f - Sözleşmenin sona ermesi halinde, meslek mensubu yazılım üzerinden bu durumu odasına bildirirken gerekçelerini de açıklayabilmektedir. Sonlandırma işlemi müşterinin borcunu ödememesinden kaynaklanıyor ise borç miktarı yazılımda görülebilmektedir.
g - Sözleşmelerin yürürlüğü süresince meslek mensubunun müşterisine düzenlediği serbest meslek makbuzlarının kaydına olanak tanımaktadır. Bu bilgilerden hareketle meslek mensubuna yazılım üzerinden çeşitli tablolar çıkarma olanağı sağlanmaktadır.
h - Sözleşmelerden doğan damga vergisi yükümlülükleri ile ilgili bildirimler düzenlenebilmektedir.
TÜRMOB Yönetim Kurulu, mecburi meslek kararının amaçları doğrultusunda yazılımda her türlü değişikliği yapabilir.
Yazılıma erişim ve kullanma zorunluluğu

MADDE 7 - Meslek mensupları bağlı oldukları odalardan şifre alarak yazılımı kullanmak zorundadır.
Sözleşmelerin odaya bildirilmesi ve süreleri

MADDE 8 - Meslek mensubu;
a - Mevcut müşterileri ile dönem sonunda yenilediği sözleşmeleri, dönem sonundan itibaren iki ay içerisinde,
b - Dönem içinde ilk defa yapılan, yıl içinde yenilenen veya sona erdirilen sözleşmeleri ise otuz gün içerisinde,
6 ncı maddede belirtilen içeriğe göre hazırlanan yazılım üzerinden tam ve eksiksiz bir şekilde bağlı olduğu odaya bildirmek zorundadır.
TÜRMOB Yönetim Kurulu, meslek unvanı bazında ayrım yaparak, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde yer alan işlerle ilgili sözleşmelerden hangilerinin öncelikle bağlı olunan odaya bildirilmesinin mecburi olduğunu ve zamanını kararlaştırmaya yetkilidir.

Bildirim yükümlülüğünün ihlali ve sonuçları

MADDE 9 - Bu mecburi meslek kararının 8 inci maddesine aykırı davranarak yükümlülüklerini süresinde yerine getirmeyen veya eksik yerine getiren meslek mensupları hakkında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
TÜRMOB'un düzenleme yapma yetkisi

MADDE 10 - TÜRMOB Yönetim Kurulu, bu mecburi meslek kararının uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkacak sorunların giderilmesi amacıyla düzenlemeler yayımlamaya yetkilidir.
Yürürlük

MADDE 11 - Bu mecburi meslek kararı 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 12 - Bu mecburi meslek kararı hükümlerini TÜRMOB Yönetim Kurulu yürütür.« Mevzuat listesine geri dön
Başkanın Konuşması
fidan dikimi
fidan dikimi fidan dikimi fidan dikimi fidan dikimi fidan dikimi fidan dikimi fidan dikimi fidan dikimi fidan dikimi cimri cimti cimri cimri cimri cimri cimri cimri cimri cimri cimri
Üye Kataloğu Üye İşlemleri Bilgi Edinme Başvurusu Basimmo TV Etkinlik Takvimi Fotoğraf Galerisi
Yükleniyor